������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
1
1.20
0.00
0.40
0.80
66.67%
รวม
1
1.20
0.00
0.40
0.80
66.67%
×