สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.07
0.00
0.05
0.77
71.95%
รวม
2
1.07
0.00
0.05
0.77
71.95%
×