���������.��������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
6
1.17
0.68
0.00
0.49
41.92%
รายจ่ายลงทุน
3
0.97
0.00
0.69
0.27
28.23%
รวม
9
2.14
0.68
0.69
0.76
35.72%
×