���������.��������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
6
1.17
0.00
0.02
1.15
98.34%
รายจ่ายลงทุน
3
0.97
0.00
0.00
0.97
100.00%
รวม
9
2.14
0.00
0.02
2.12
99.09%
×