���������.��������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
6
1.16
0.00
0.01
1.15
98.79%
รายจ่ายลงทุน
3
0.97
0.00
0.00
0.97
100.00%
รวม
9
2.13
0.00
0.01
2.12
99.34%
×