สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.21
0.00
0.00
0.21
100.00%
รวม
1
0.21
0.00
0.00
0.21
100.00%
×