สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.71
0.00
0.07
0.56
79.17%
รวม
1
0.71
0.00
0.07
0.56
79.17%
×