สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.43
0.00
0.07
0.30
69.47%
รวม
1
0.43
0.00
0.07
0.30
69.47%
×