���������.��������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
0.94
0.76
0.00
0.18
19.46%
รวม
2
0.94
0.76
0.00
0.18
19.46%
×