���������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
2
4.64
0.00
0.00
4.63
99.78%
รวม
2
4.64
0.00
0.00
4.63
99.78%
×