ทางหลวงชนบทมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
3
8.11
0.00
0.49
6.13
75.65%
รวม
3
8.11
0.00
0.49
6.13
75.65%
×