���������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
3
38.95
17.68
16.53
4.74
12.18%
รวม
3
38.95
17.68
16.53
4.74
12.18%
×