���������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
3
8.11
0.00
5.85
2.26
27.91%
รวม
3
8.11
0.00
5.85
2.26
27.91%
×