���������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
3
8.11
0.00
4.21
3.90
48.14%
รวม
3
8.11
0.00
4.21
3.90
48.14%
×