���������.���������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
1.70
0.80
0.00
0.90
52.78%
รวม
3
1.70
0.80
0.00
0.90
52.78%
×