���������.���������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
1.70
0.00
0.02
1.68
98.61%
รวม
3
1.70
0.00
0.02
1.68
98.61%
×