������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
1
2.47
0.00
2.24
0.22
9.12%
รวม
1
2.47
0.00
2.24
0.22
9.12%
×