���������.��������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.56
0.38
0.00
0.19
32.95%
รวม
3
0.56
0.38
0.00
0.19
32.95%
×