สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
6.36
0.00
0.00
6.36
100.00%
รวม
2
6.36
0.00
0.00
6.36
100.00%
×