สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
1.34
0.00
0.02
1.05
78.27%
รวม
1
1.34
0.00
0.02
1.05
78.27%
×