���������.��������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.35
0.00
0.04
0.31
87.26%
รวม
3
0.35
0.00
0.04
0.31
87.26%
×