สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.38
0.00
0.00
0.38
100.00%
รายจ่ายลงทุน
2
13.23
0.00
0.00
13.23
100.00%
รวม
3
13.61
0.00
0.00
13.61
100.00%
×