สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
1.76
0.00
0.50
1.21
68.95%
รวม
1
1.76
0.00
0.50
1.21
68.95%
×