���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.03
0.94
0.00
0.09
8.89%
รายจ่ายลงทุน
2
7.66
5.69
1.98
0.00
0.00%
รวม
4
8.69
6.63
1.98
0.09
1.06%
×