���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.03
0.85
0.00
0.18
17.78%
รายจ่ายลงทุน
2
7.66
5.69
1.98
0.00
0.00%
รวม
4
8.69
6.53
1.98
0.18
2.11%
×