���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.03
0.00
0.20
0.83
80.77%
รายจ่ายลงทุน
2
7.64
0.00
4.25
3.39
44.39%
รวม
4
8.68
0.00
4.45
4.23
48.73%
×