���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.03
0.00
0.01
1.02
98.63%
รายจ่ายลงทุน
2
7.64
0.00
0.00
7.64
100.00%
รวม
4
8.68
0.00
0.01
8.66
99.84%
×