ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.20
0.00
0.00
0.20
100.00%
รายจ่ายลงทุน
2
10.82
0.00
0.00
10.82
100.00%
รวม
3
11.02
0.00
0.00
11.02
100.00%
×