���������.������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
3
6.34
0.00
2.84
1.85
29.20%
รายจ่ายลงทุน
2
12.42
0.00
6.30
0.34
2.72%
รวม
5
18.76
0.00
9.14
2.19
11.66%
×