���������.������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
0.34
0.00
0.28
0.06
17.65%
รวม
2
0.34
0.00
0.28
0.06
17.65%
×