สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
5.18
0.00
0.00
5.18
100.00%
รวม
1
5.18
0.00
0.00
5.18
100.00%
×