สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
2.82
0.00
0.00
2.76
97.83%
รวม
2
2.82
0.00
0.00
2.76
97.83%
×