���������.������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
10.32
0.00
0.00
10.32
100.00%
รวม
1
10.32
0.00
0.00
10.32
100.00%
×