���������.������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
4.31
0.00
0.00
4.31
100.00%
รวม
1
4.31
0.00
0.00
4.31
100.00%
×