สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
53
108.02
0.00
56.38
51.64
47.80%
รวม
53
108.02
0.00
56.38
51.64
47.80%
×