สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
53
108.02
0.00
16.74
86.06
79.67%
รวม
53
108.02
0.00
16.74
86.06
79.67%
×