���������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
3.18
0.00
0.00
3.04
95.69%
รายจ่ายลงทุน
82
133.08
46.05
0.00
87.03
65.40%
รวม
84
136.26
46.05
0.00
90.07
66.11%
×