���������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
4
96.23
94.57
0.00
0.50
0.52%
รายจ่ายลงทุน
158
96.68
91.48
0.00
5.20
5.38%
รวม
162
192.91
186.04
0.00
5.70
2.96%
×