���������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
94.57
88.09
0.00
6.47
6.85%
รายจ่ายลงทุน
158
96.68
52.93
0.00
43.75
45.25%
รวม
159
191.25
141.03
0.00
50.22
26.26%
×