���������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
159
191.18
0.00
9.04
181.65
95.01%
รวม
159
191.18
0.00
9.04
181.65
95.01%
×