���������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
159
191.18
0.00
5.53
185.65
97.11%
รวม
159
191.18
0.00
5.53
185.65
97.11%
×