���������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
53
108.02
0.00
28.03
79.99
74.05%
รวม
53
108.02
0.00
28.03
79.99
74.05%
×