สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
1.63
0.00
0.34
1.20
73.86%
รวม
1
1.63
0.00
0.34
1.20
73.86%
×