���������.������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.03
0.00
0.01
1.02
98.82%
รวม
2
1.03
0.00
0.01
1.02
98.82%
×