สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
1.60
0.00
0.35
1.25
78.11%
รวม
1
1.60
0.00
0.35
1.25
78.11%
×