���������.��������������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
0.56
0.51
0.00
0.06
9.84%
รวม
2
0.56
0.51
0.00
0.06
9.84%
×