���������.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
2
0.19
0.00
0.19
0.00
0.00%
รายจ่ายลงทุน
5
0.55
0.55
0.00
0.00
0.00%
รวม
7
0.74
0.55
0.19
0.00
0.00%
×