สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
12
5.18
0.00
0.54
4.60
88.83%
รายจ่ายลงทุน
70
4.00
0.00
1.64
2.35
58.88%
รวม
82
9.17
0.00
2.18
6.95
75.78%
×