สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
8
33.12
0.00
0.00
23.01
69.46%
รายจ่ายลงทุน
9
0.91
0.00
0.67
0.00
0.00%
รวม
17
34.03
0.00
0.67
23.01
67.61%
×