โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ
1
1.46
0.00
0.00
1.46
100.00%
รายจ่ายลงทุน
3
5.36
0.00
0.00
5.36
100.00%
รวม
4
6.82
0.00
0.00
6.82
100.00%
×